عضویت در خبرنامه
پست الکترونیک:
صفحه اصلی | آموزش

آموزش

image

خبرچیست

جزوه آموزشی گام به گام تا خبرنویسی حرفه ای شماره (1) برگرفته از کتاب روزنامه نگاری حرفه ای دکتر یونس شکرخواه
ادامه

جزوه آموزشی خبر نویسی

قسمت سوم عناصر يا اركان خبر

جزوه آموزشی خبر نویسی

قسمت دوم ارزشهاي خبري
ورود